Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 04.10.2017
 

Rekisterinpitäjä Rova-Sisustus Oy
Aittatie 8
96100 ROVANIEMI
rova-sisustus@sisustustalo.net
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Sinikka Poikela
sinikka.poikela@rovasisustus.fi
puh. 0207661637
Rekisterin nimi Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Asiakassuhteen hoitaminen
-luotollisen tilin avaus
-luottotietopäätökset
-laskutus ja perintä
-mahdollinen muu viestintä
Rekisterin tietosisältö Asiakkaan yhteystiedot:
-nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite,
henkilötunnus.
Rekisteri ei sisällä terveyteen ym. liittyviä arkaluonteisia
tietoja eikä alaikäisten henkilötietoja.
Asiakkuus poistetaan, jos ostotapahtumia ei ole ollut
kolmen (3) viimeksi kuluneen vuoden aikana.
Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan täyttämä ja allekirjoittama tilinavauskaavake.
Luottotiedot: Intrum Oy tai Suomen Asiakastieto Oy.
Tilinavauskaavakkeessa luottotietolain mukainen maininta
henkilötunnuksen ja luottotietojen käytöstä.
Henkilöllisyys tarkistettava tilinavauksen yhteydessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta ulkopuolisille.
Perintätoimeksiannoissa tietoja luovutetaan perintätoimistolle.
Henkilökunnalla yleinen vaitiolovelvollisuus.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Tilinavauskaavakkeet säilytetään lukitussa kaapissa.
Tilinavaukset ja asiakastietojen muutokset: vain ko. käyttö-
oikeuksien haltijat.

ATK:lla käsiteltävä aineisto:

Sertifikaatein ja salasanoin suojattu internetyhteys.
Henkilötunnus ei esiinny yrityksen dokumentoinnissa.
Käyttäjien tunnistus ja käyttövaltuudet.

Yrityksellä videovalvonta ja murtohälytysjärjestelmä.

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Pyyntö esitetään rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä oikeus vaatia oman tiedon korjaamista.
Pyyntö esitetään rekisterin yhteyshenkilölle.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojen käsittelyyn erityislainsäädännön säännöksien (esim. kirjanpitolaki 1336/1997) mukaisilla edellytyksillä.