Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
Laatimispäivä 22.5.2018
 

Rekisterinpitäjä Kajaanin Sisustajat Oy (2743067-6)
Lönnrootinkatu 10
87100 Kajaani
myynti@kajaaninsisustajat.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Markku Kananen
markku.kananen@kajaaninsisustajat.fi
puh. 0400-587 824
Rekisterin nimi Asiakasrekisteri
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Laskutusta varten pidettävä asiaskasrekisteri.
-luotollisen tilin avaus
-laskutus
Laskutus on ulkoistettu tilitoimistoon (Tilitoim.Kärnä Oy), jonne menee vain laskutustiedot (nimi, postiosoite, sähk.lask.osoite)
Rekisterin tietosisältö Yksityishenkilöt:
-nimi- ja osoitetiedot, puhelinnumero, henkilötunnis (jos asiakas on sen antnut), oikeutetut muut käyttäjät
Yritykset:
- virallinen nimi, laskutusosoite, y-tunnus, yhteyhenkilö puhelinnumero, oikeutetut käyttäjät
Säännönmukaiset tietolähteet Asiakkaan / yrityksen edustajan täyttämä ja allekirjoittama tilinavauslomake.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto:

Tilinavauskaavakkeet säilytetään lukitussa kaapissa.
Tilinavaukset ja asiakastietojen muutokset: vain ko. käyttö-
oikeuksien haltijat.

ATK:lla käsiteltävä aineisto:

Asiakasrekisteri on tallennettu järjestelmään, joka on sertifikaatein ja salasanoin suojattu.
Käyttäjien tunnistus ja käyttövaltuudet.
Henkilötunnus ei esiinny yrityksen dokumentoinnissa.

Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoista. Pyyntö esitetään rekisterin yhteyshenkilölle.
Oikeus vaatia tiedon korjaamista Rekisteröidyllä oikeus vaatia oman tiedon korjaamista.
Pyyntö esitetään rekisterin yhteyshenkilölle.
Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa omien henkilötietojen käsittelyyn erityislainsäädännön säännöksien (esim. kirjanpitolaki 1336/1997) mukaisilla edellytyksillä.